Czy eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów pozwala Spółce na wystawienie dokumentu potwierdzającego recykling odpadów, celem dopełnienia obowiązku wykazania uzyskania poziomów recyklingu dla tego rodzaju odpadów poużytkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi działania w zakresie przetwarzania olejów odpadowych w ramach procesu odzysku R9 - Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów. Działania te prowadzone są pod kątem produkcji produktów olejowych spełniających wymagania techniczne pod kątem ich zastosowania. Działania prowadzone są w ramach posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Spółka posiada wpis do BDO. Od 1 stycznia 2022 r. zmieniono przepis art. 91 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. poprzez dodanie zdania drugiego. Obecnie przepis brzmi: Oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane regeneracji. Oleje odpadowe mogą być poddawane recyklingowi innemu niż regeneracja, jeżeli recykling ten zapewnia wynik całkowity równoważny lub korzystniejszy dla środowiska. Natomiast w art. 3 ust. 11c ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – dalej u.o.p. uchwalono, że: Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się wyłącznie masę olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach wpisanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej "BDO".

Czy eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach, pozwalających na realizację zarówno odzysku i recyklingu olejów odpadowych, niebędącą instalacją do regeneracji olejów odpadowych, pozwala Spółce na wystawienie dokumentu potwierdzającego recykling odpadów, celem dopełnienia obowiązku wykazania uzyskania poziomów recyklingu dla tego rodzaju odpadów poużytkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX