Czy dyrektor filharmonii, może udzielać pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym? - OpenLEX

Czy dyrektor filharmonii, może udzielać pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor filharmonii, która wg KRS jest stowarzyszeniem i posiada statut może udzielać pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym?

Według KRS organem do reprezentacji podmiotu (stowarzyszenia) jest zarząd. Sposób reprezentacji - dla ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis któregokolwiek z członków zarządu. Dyrektor nie jest członkiem zarządu (wg KRS). Natomiast wnioskodawca posługuje się pełnomocnictwem dyrektora do reprezentowania przed organami oraz statutem filharmonii. W statucie jest wpisane, że filharmonia posiada osobowość prawną i wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez województwo. Celem filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej, a filharmonią kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Ponadto odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

Czy w takim wypadku jego pełnomocnictwo ma umocowania prawne, może reprezentować inwestora tj. filharmonię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX