Czy dotychczasowe umowy rodzin zastępczych, z którymi nie zostały zawarte nowe umowy, wygasają z mocy prawa z końcem maja 2023 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 26 ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 lutego 2023 r.:

Zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka oraz dotyczące tych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka porozumienia między powiatami zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia, rozwiązania lub do czasu zawarcia nowych umów i porozumień na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Czy dotychczasowe umowy rodzin zastępczych, z którymi nie zostały zawarte nowe umowy, wygasają z mocy prawa z końcem maja 2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX