Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zamierza na swojej działce (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny spełniający wymagania wskazane § 271 ust. 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. Działka inwestora graniczy z działką leśną, która zgodnie z ustaleniami planu przestrzennego stanowi tereny lasów, dla których ustala się: 1) obowiązek ochrony i pielęgnacji istniejącego zadrzewienia; 2) wymagane uzupełnianie gatunkami drzew rodzimego pochodzenia; 3) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych na bazie istniejących ciągów komunikacyjnych; 4) dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych z turystyką, rekreacją, przyrodą, o powierzchni do 2 m2.

Czy dopuszczoną na w/w terenie infrastrukturę (ścieżki rowerowe oraz tablice służące turystyce i rekreacji) można zakwalifikować jako zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną w rozumieniu art. 272 ust. 8a r.w.t., a tym samym inwestor budując budynek mieszkalny na swojej działce (tereny mieszkaniowe) może zlokalizować go w w odległości 7 m od granicy konturu lasu, korzystając z przepisu § 271 ust. 8a r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?