Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy wspólnie przez kilku świadczeniodawców (konsorcjum) w przypadku, gdy złożą oni ofertę/oferty w postępowaniach dotyczących jednego tylko zakresu (rodzaju) świadczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Paszkowski Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kilka podmiotów leczniczych (SP ZOZ), dysponentów jednostki ratownictwa medycznego, chce zawrzeć umowę konsorcjum, aby przystąpić do konkursu ofert organizowanego przez NFZ z zakresu ratownictwa medycznego. Jednakże w myśl przepisu art. 132a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniodawcy mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie i wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w nie mniej niż dwóch zakresach, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2-8, 10-13, 15 i 16.

Czy należy go rozumieć w ten sposób, że utworzone konsorcjum musi ubiegać się o zawarcie umowy w dwóch zakresach wynikających z art. 15 ust. 2?

Czy też istnieje możliwość, aby ubiegać się o zawarcie umowy w tym jedynym zakresie, dla którego konsorcjum ma powstać?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access