Czy dopuszczalne jest wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków finansowych na realizację zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130.000 zł w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 p.z.p. na dostawę urządzeń w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym w sytuacji, gdy w uchwale budżetowej na rok 2022 nie ma zabezpieczenia środków finansowych?

Inwestycja przewidziana jest w wieloletniej prognozie finansowej, w której zaplanowano środki na rok następny. Termin realizacji zadania i płatność przewidziany został w 2023 r. Postępowanie będzie prowadzone przez kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. W wieloletniej prognozie finansowej zawarte jest upoważnienie Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Jednocześnie Zarząd Powiatu może udzielić upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa powyżej.

Czy do wszczęcia postępowania i zawarcia umowy z wykonawcą w roku 2022 konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi jednostki organizacyjnej?

Czy możliwe jest zawarcie umowy z wykonawcą w aktualnym roku budżetowym przy założeniu, że realizacja rozpocznie się w roku następnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX