Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ferma drobiu ma dwóch prowadzących instalację. Właścicielem całości jest jeden z nich, natomiast drugi prowadzi równolegle tę samą działalność na podstawie umowy najmu (umowa dotyczy budynków inwentarskich wraz z całą infrastrukturą). Między instalacjami zachodzi powiązanie technologiczne. Instalacja podlega pod obowiązek posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Zgodnie z art. 183b ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji, oznaczone części instalacji można objąć jednym pozwoleniem. Prowadzący oznaczone części instalacji, o których mowa w ust. 1, występują ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska. W związku z powyższym złożono w urzędzie wniosek obejmujący całą fermę, w którym jako wnioskujący występuje jeden z prowadzących fermę (właściciel całości). Do wniosku dołączono umowę najmu, dane obu prowadzących instalację, opisano zakres ich części instalacji oraz przedstawiono zaświadczenia o niekaralności.

Czy do wniosku powinno zostać jeszcze dołączone upoważnienie bądź pełnomocnictwo (i opłata skarbowa) drugiego prowadzącego?

Według organu przyjmującego wniosek, bez tego, niespełnione jest kryterium wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia przez dwóch współprowadzących instalację, ponieważ urząd nie może domniemywać, że drugi prowadzący również występuje o pozwolenie jako współprowadzący.

Czy stanowisko organu jest właściwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?