Czy do wniosku o wydanie zezwolenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami wymagane jest przedłożenie informacji w kwestii decyzji o warunkach zabudowy lub planu mzp?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesie R5, odpady 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) - wykorzystywane mają być do budowy nasypów drogowych i podbudów dróg w związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach projektu dotyczącego budowy drogi krajowej. We wniosku wskazano nr działek, na których odpady będą przetwarzane, pozwolenie na realizację inwestycji drogowej wydaną w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W decyzji tej wskazano, iż działki, w tym działki wymienione we wniosku, przeznaczone mają być pod pas drogowy dla inwestycji, nie będące własnością Skarbu Państwa, stają się nią z mocy prawa.

Czy w takim przypadku organ nie ujmuje właścicieli tych działek jako stron w postępowaniu?

Czy do wniosku wymagane jest przedłożenie informacji w kwestii decyzji o warunkach zabudowy lub planu mzp?

Czy wymagana jest kontrola WIOŚ?

W decyzji środowiskowej wskazano, iż masy ziemne z wykopów (kod 17 05 04) wytworzone w wyniku prac ziemnych mają zostać wykorzystane do budowy skarp i nasypów.

Co z prawem własności do terenów, na których odpady są przetwarzane (wnioskodawca wykonuje zadanie związane z realizacją inwestycji, natomiast właścicielem działek jest GDOŚ, wojewoda, osoby prywatne, Spółki)?

Czy wnioskodawca przedkłada oświadczenie, że na czas realizacji zadania jest właścicielem, czy GDOŚ jest stroną w sprawie i inni właściciele działek również?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX