Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy wydania decyzji środowiskowej na budowę kurników. Postępowanie z udziałem społeczeństwa tzw. I grupa raport obligatoryjny. Uzgodnienie RDOŚ i sanepidu pozytywne. W toku postępowania z uwagi na liczne braki w raporcie o oddziaływaniu na środowisko organ powołał biegłych w celu wydania opinii dotyczącej raportu oddziaływania na środowisko. Opinia wykazała braki w raporcie i w takim kształcie nie pozwala ocenić m.in. zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc powyższe po uwagę oraz możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki (wynika z opinii biegłych), organ wydał negatywną decyzję odmawiającą wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia. Wnioskodawca odwołał się od niniejszej decyzji. Natomiast SKO uchyliło decyzję organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania w dniu 01.06.2017 r. Organ I instancji poinformował o tym fakcie strony postępowania obwieszczeniem. Liczne strony postępowania składają skargi do WSA za pośrednictwem SKO na decyzję SKO w sprawie uchylenia i przekazania do ponownego rozpatrzenia. Czy organ I instancji stosuje obecnie nowe przepisy ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.? Co w opisanej sytuacji powinien zrobić organ I instancji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?