Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca będący osobą fizyczną wystąpił do starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 02 02 04 (osady z zakładowych oczyszczalni ścieków pochodzące z ubojni drobiu) w procesie odzysku R10.

Jakie wymagania określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21.10.2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 - dalej rozporządzenie 1069/2009 powinny być spełnione w ww. przypadku?

Czy do osadów pochodzących z zakładowej oczyszczali ścieków w ubojni drobiu ma zastosowanie ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację