Czy do kar pieniężnych nałożonych na postawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się przepisy Kodeksu... - OpenLEX

Czy do kar pieniężnych nałożonych na postawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Czy przepis art. 189f ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. ma zastosowanie do administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na podstawie przepisów ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

Zgodnie z przepisami art. 189f k.p.a. organ odstąpi od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i zastąpi ją pouczeniem, jeśli waga naruszenia jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa. Wątpliwości wynikają z faktu, że u.u.c.p.g. daje wytyczne w zakresie wymiaru kar, a także określa delikty, za które kara administracyjna jest nakładana. Ponadto przepis art. 9zf u.u.c.p.g.w zakresie kar administracyjnych odsyła do przepisów działu III ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa – dalej o.p. gdzie wskazano m.in. tryb umarzania kar lub udzielania ulg. Ani u.u.c.p.g. ani dział III o.p. nie zawiera jednak regulacji dotyczących odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenia pouczenia, co zgodnie z brzmieniem art 189a k.p.a. wskazuje, że w tym zakresie będą miały zastosowanie przepisy k.p.a.

Zatem czy słusznym jest przyjęcie, iż do administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na podstawie u.u.c.p.g. zastosowanie mają przepisy u.u.c.p.g., o.p. oraz k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX