Czy do drogi wewnętrznej mają zastosowanie wymagania w zakresie odległości stanowisk postojowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje realizację zespołu zabudowy mieszkaniowej na kilku działkach w centrum miasta. Na jednej z wydzielonych działek projektowana jest na terenie droga wewnętrzna z miejscami postojowymi do obsługi zespołu, a pod tą drogę sięgać ma parking podziemny budynku mieszkalnego wielorodzinnego realizowanego na sąsiedniej działce. W decyzji o warunkach zabudowy określono, że ww. droga wewnętrzna będzie realizowana na tej konkretnej działce ewidencyjnej. Działka nie jest obecnie zabudowana i posiada klasyfikację gruntu Bi.

Czy w związku z tym, że w przepisach prawa nie ma obecnie definicji ulicy, możliwe jest zastosowanie w tym przypadku zwolnienia, o którym mowa w § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., dla miejsc postojowych usytuowanych w granicach działki przeznaczonej na drogę, w odniesieniu do okien projektowanego budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce ewidencyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX