Czy dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji stawów ziemnych istnieje podstawa prawna do wydania decyzji o... - OpenLEX

Czy dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji stawów ziemnych istnieje podstawa prawna do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji urządzeń wodnych – stawów ziemnych, które w momencie realizacji nie podlegało regulacjom ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) – dalej pr. bud., i nie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego, a jedynie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – istnieje podstawa prawna do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Artykuł 71 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś., stanowi, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przepisy te nie pozwalają na ocenę skutków oddziaływania istniejących i użytkowanych obiektów. W przypadku gdy przedsięwzięcie istnieje, nie jest możliwe odniesienie się do potencjalnego wpływu na środowisko. Jest on określony i zdeterminowany przez istniejące przedsięwzięcie. W polskim systemie prawnym jest możliwość uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla istniejącego przedsięwzięcia tylko w trybie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i tylko pod warunkiem spełnienia przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 4a pr.bud. - decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy u.o.o.ś. w przypadkach, gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadzenia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX