Czy deklarację o gospodarowaniu odpadami powinni złożyć wszyscy współwłaściciele nieruchomości, czy wyłącznie podmiot, który nieruchomość zamieszkuje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Współwłaściciel powinien złożyć deklarację wskazującą, że nie zamieszkuje na terenie gminy, jeśli nie zawarł umowy, o której mowa w art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g., ponieważ opłata powinna być wyliczona odrębnie od każdego gospodarstwa domowego (może ona wynosić 0 zł, jeśli właściciel nie zamieszkuje na terenie nieruchomości). Co w sytuacji, gdy współwłaściciel złożył i podpisał deklarację. Należy dodać, że podmiot złożył deklarację jako współwłaściciel podając również dane pozostałych współwłaścicieli. Pozostałe osoby nie zamieszkują w przedmiotowej nieruchomości - mieszkają w innym mieście. Właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić opłatę na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości.

Czy w opisanej sytuacji nie wystarczy aby na deklaracji widniał podpis osoby faktycznie zamieszkującej nieruchomość?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access