Czy decyzje wydane dla przedsięwzięć, które kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, powinno się przekazać tylko do Starosty, czy jeszcze do Marszałka?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 86a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, o których mowa w art. 71 ust. 1, wraz z kopią załączników organowi ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Czy ww. decyzje wydane dla przedsięwzięć, które kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, powinno się przekazać tylko do Starosty czy jeszcze do Marszałka Województwa, o którym także mowa w art. 378 p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX