Czy decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, wydana z urzędu w trybie art. 28 ust. 2 u.o.g.r.l., stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2022 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dalej u.o.g.r.l., decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr.bud. Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 2 u.o.g.r.l. w razie stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2 u.o.g.r.l., decyzję taką wydaje się z urzędu, podwyższając jednocześnie wysokość należności o 10%.

Czy decyzja, wydana z urzędu w trybie art. 28 ust. 2 u.o.g.r.l., stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX