Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ otrzymał w listopadzie 2019 r. z MUW informację mówiącą, że w przypadku świadczeniobiorcy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego od 01.08.2016 r. do nadal.

W związku z powyższym, MUW zwrócił się z prośbą o podjęcie działań i przesłanie dokumentacji wraz z prawomocnymi decyzjami uchylającymi celem prowadzenia dalszego postępowania. Świadczeniobiorca pobierał w tutejszym organie świadczenie wychowawcze w okresie od 01.06.2016 r. do 30.09.2017 r.

Organ w dniu 27.11.2019 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie w okresie od 01.08.2016 r. do 30.09.2017 r. W dniu 07.01.2020 r. powołując się m.in. na art. 16 ust. 6 "w przypadku, gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla prawo do świadczenia wychowawczego za okres, w którym osoba podlega ustawodawstwu w zakresie świadczeń na rodzinę w innym państwie, o którym mowa w ust. 1, w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego" i art. 27 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2019 r. poz. 2407) wydał decyzję uchylającą przyznane świadczenie w okresie od 01.08.2016 r. do 30.09.2017 r.

Świadczeniobiorca odwołał się w dniu 21.01.2020 r. od ww. decyzji do SKO. Po rozpatrzeniu odwołania SKO orzekło na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a., uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć w całości postępowanie. W swojej decyzji SKO powołało się wyłącznie na art. 27 ustawy i stwierdziło, że decyzja organu została wydana z naruszeniem art. 27 ust. 1 z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ponieważ prawo do świadczenia ustało wraz z zakończeniem okresu świadczeniowego.

Zatem, czy decyzja organu była błędnie wydana w oparciu o art. 16 ust. 6 wyżej cyt. ustawy i jak powinno zostać na wniosek MUW przeprowadzone postępowanie w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?