Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład ma węglową instalacje spalania paliw o mocy nominalnej > 50MW.

Emisję do powietrza do UM ustalamy według pomiarów SO2, NO2, CO i pyłu oraz wskaźników emisji CO2, sadzy i BaP według "Materiałów informacyjno - instruktażowych - seria 1/96"

Dla PRTR emisję określamy według wytycznych GIOŚ zawartych w "Poradniku metodycznym dla instalacji spalania paliw".

W sprawozdaniu wykazujemy tylko zanieczyszczenia, dla których przekroczyliśmy progi.

Za 2010 r. wnieśliśmy opłatę za zanieczyszczenia zwyczajowo przyjęte, tj. SO2, NO2, CO, CO2, pył całkowity, BaP i sadzę. W sprawozdaniu PRTR wykazaliśmy tylko zanieczyszczenia o przekroczonych progach, tj. SO2, NO2, pył zawieszony PM10 i chlor.

W przypadku pyłu (zgodnie z Poradnikiem) wykazaliśmy tylko pył PM10. Zaś w wykazie do UM pył całkowity, który jest zawsze > od PM10. Tutaj zawsze będzie niespójność między sprawozdaniem opłatowym a PRTR.

W związku z tym, jakie dane są podstawą do ustalenia wysokości opłat za emisję do powietrza?

Czy "Materiały informacyjno - instruktażowe - seria 1/96" są aktualne i można je wykorzystywać do obliczania emisji?

Czy dane stanowiące podstawę do wnoszenia opłat do organu ochrony środowiska powinny być spójne z PRTR?

Czy opłaty ustalać w oparciu o:

"Poradnik metodyczny...", tj. dla wszystkich 23 zanieczyszczeń;

Czy tylko zanieczyszczenia wykazane w PRTR (przekroczone progi);

Czy w oparciu o pomiary i "Materiały informacyjno-instruktażowe"?

Na jakiej podstawie UM wydaje decyzje administracyjne dotyczące opłat za zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza, na podstawie sprawozdania PRTR, w przypadku niespójności z wykazem opłatowym oraz naliczenie odsetek za nieterminowe wniesienie opłaty?

Jak powinny ustalać opłaty ze spalania paliw podmioty, które nie są objęte sprawozdawczością PRTR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?