Czy centrum usług wspólnych jest dostawcą poczty elektronicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy centrum usług wspólnych – jednostka organizacyjna gminy miasto X nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w formie jednostki budżetowej, która jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest dostawcą poczty elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej – czyli czy jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która prowadzi, chociażby ubocznie działalność zarobkową lub zawodową związaną ze świadczeniem poczty elektronicznej? Gmina miasto X dysponuje systemem teleinformatycznym obejmującym m.in. sieć teleinformatyczną. Świadczeniem wszelkich usług teleinformatycznych na rzecz urzędu miasta oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podległych gminie (szkoły, przedszkola, zarząd dróg miejskich, miejski ośrodek pomocy społecznej, miejski ośrodek sportu i rekreacji) zajmuje się wyodrębniona jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – centrum usług wspólnych, które jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W ramach świadczonych usług wskazany powyżej podmiot – w ramach obowiązków statutowych - zapewnia m.in. dostęp do poczty elektronicznej oraz zapewnia pulę adresów tej poczty (........@um.X.pl). Powyższe oznacza, iż centrum usług wspólnych wykonuje nieodpłatnie czynności związane z dostarczaniem poczty elektronicznej wyłącznie gminie miasto X (świadczy usługi wyłącznie na rzecz urzędu miasta X oraz na rzecz jednostek organizacyjnych miasta X nie posiadających osobowości prawnej, podległych gminie) i nie świadczy żadnych usług podmiotom zewnętrznym.

Czy w związku z tym centrum usług wspólnych jest podmiotem, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, czy jednak nie spełnia wymogów, które kwalifikowałyby go do tego typu podmiotów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX