Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starostwa wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozbiórkę budynku mieszkalnego istniejącego, budowę budynku gospodarczego oraz budynku stajni. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, objęty wnioskiem o rozbiórkę oraz dwa niewielkie budynki gospodarcze. Przeznaczenie terenu objętego wnioskiem w miejscowym planie to tereny RP: przeznaczenie podstawowe tereny rolne bez prawa zabudowy, obejmujące swym zasięgiem, tereny upraw rolnych, łąk i pastwisk o wysokich klasach bonifikacyjnych gleb; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: sady i ogrody, realizację sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia; adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z możliwością rozbudowy budynków mieszkalnych oraz zabudowy związanej z gospodarką rolną, zakaz budowy nowych siedlisk; zachowanie i wzbogacanie zieleni śródpolnej, wprowadzanie nowych nasadzeń na obrzeżach obniżeń dolinnych.

Czy zamierzenie budowlane ujęte wniosku jest zgodne z zapisami planu?

Czy w przypadku rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego tutejszy organ może zatwierdzić taki projekt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?