Czy brak decyzji środowiskowej jest brakiem formalnym wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy brak decyzji środowiskowej jest brakiem formalnym wniosku?

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. w związku z art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. wezwano wnioskodawcę do przedłożenia w terminie 14 dni od daty odbioru wezwania, ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów o kodach 17 04 05 – Żelazo i stal oraz 16 01 17 - Metale żelazne w punkcie zbierania zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś. wyposażonym w projektowaną wagę najazdową oraz projektowany budynek socjalno–biurowy. Przy czym we wniosku wskazano na § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b r.p.z.o.ś. i stwierdzono, że będą to odpady obojętne, wobec czego nie jest wymagana decyzja środowiskowa. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 10 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o. w związku z art. 72 ust. 1 pkt 21 u.o.o.ś. przed wydaniem decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów podmiot winien najpierw uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów złomu o ww. kodach w punkcie zbierania, albowiem jak wskazuje art. 86 pkt 2 u.o.o.ś. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś.

Czy słusznie organ kwalifikuje punkt zbierania tych odpadów jako punkt zbierania złomu i wymaga decyzji środowiskowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX