Czy biegli sądowi, tłumacze przysięgli, mediatorzy, kuratorzy społeczni, lekarze sądowi itp. podlegają składce zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą od 1 lipca 2022 r. przepisu art. 66 w ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) - dalej zwaną ustawą zdrowotną - w brzmieniu wskazującym, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)  z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł, zachodzi konieczność ustalenia

Czy biegli sądowi, tłumacze przysięgli, mediatorzy, kuratorzy społeczni, lekarze sądowi itp. są objęci normą zawartą w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX