Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Solański Jakub
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle art. 70 ustawy Prawo bankowe, w którym uzależniono przyznanie kredytu od zdolności kredytowej rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytowej, bank może zawrzeć umowę o przesunięcie terminu spłaty kredytu (prolongatę), gdy kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej na moment podpisywania prolongaty?

Czy w takiej sytuacji bank powinien zastosować art. 70 ust. 2 i zażądać ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia i przedstawienia programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie?

Czy możliwe jest zawarcie umowy ugody zmieniającej warunki spłaty kredytu, w tym terminarz lub umowy łączącej zadłużenie z tytułu kilku kredytów (w tym przesunięcie terminu spłaty) w sytuacji nieposiadania zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 Prawa bankowego?

Powyższe przypadki dotyczą sytuacji, gdy kredytobiorca nie zalega jeszcze ze spłatą kredytu i terminowo reguluje swoje zobowiązania, ale przewidując trudności ze spłatą i występuje do banku z wnioskiem o zawarcie jednej z powyższych umów (prolongata, ugoda, połączenie kredytów).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?