Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 99a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, cyt.: "(…) niezależnie od dokumentacji i informacji, o których mowa w art.38a ust. 1, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej ma prawo do uzyskania informacji oraz otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji, w tym prawnej i medycznej, dotyczących dziecka (…)".

Czy ww. przepis jest podstawą do udostępnienia przez PWDL dokumentacji medycznej dziecka przebywającego pod pieczą placówki opiekuńczo-wychowawczej? Treść art. 26 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie wskazuje wprost ww. podmiotu, jako uprawnionego do udostępnienia mu dokumentacji medycznej. Czy może zatem PWDL udostępnić dokumentację medyczną nie mając ku temu umocowania w ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a jednocześnie podmiot wnioskujący wskazuje inny przepis dający mu prawo do takiej dokumentacji?

GIODO (https://www.giodo.gov.pl/pl/1520204/8271) zdaje się przyznawać takie autonomiczne uprawnienie dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z art. 38a ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: "(…) w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz organizator rodzinnej pieczy zastępczej mają prawo do uzyskania informacji oraz otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji, w tym prawnej i medycznej, dotyczących przyjętego dziecka (…)".

Czy ten przepis również stanowi autonomiczna podstawę do udostępnienia dokumentacji medycznej przez PWDL na rzecz PCPR czy organizatora pieczy zastępczej?

Jak PWDL powinien traktować ww. przepisy w zbiegu z uprawnieniami rodziców dzieci, czy też decyzjami samych dzieci, które ukończyły 16 lat albo nawet ukończyły 18, ale nadal przebywają w placówce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?