Czy art. 7b k.p.a. może stanowić samoistny przepis do żądania przez okręgową izbę architektów okręgowy sąd dyscyplinarny udostępnienia projektu budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) - dalej u.s.z.a., do zadań samorządów zawodowych należy między innymi współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi. Obowiązek ten celuje jednak w samorząd i nie nakłada żadnych powinności na organy.

Czy art. 7b ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a. może stanowić samoistny przepis (bez wskazania przepisu prawa materialnego) do żądania przez okręgową izbę architektów okręgowy sąd dyscyplinarny udostępnienia projektu budowlanego od starosty lub wojewody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX