Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 411a ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. dotyczący przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych na rzecz innego podmiotu (niebędącego następcą prawnym podmiotu, które to pozwolenie wodnoprawne otrzymał) może mieć zastosowanie również do zgłoszeń wodnoprawnych w sytuacji, gdy obiekt, którego zgłoszenie dotyczyło nie został jeszcze wykonany?

Podmiot A w 2017 r. dokonał zgłoszenia wodnoprawnego w celu przejścia kablem pod rzeką (art. 123a ust. 1 pkt 4 starej ustawy Prawo wodne). Organ uprawniony nie wniósł sprzeciwu. Podmiot A zawarł ze SP (reprezentowanym przez marszałka) umowę użytkowania gruntu, a następnie wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę. Decyzją Starosta wydał pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń Podmiot A utworzył spółkę celową – Podmiot B, na który zaczął przenosić prawa związane z pozwoleniami. Ponieważ użytkowanie jest niezbywalne, a dodatkowo umowa użytkowania wyraźnie wskazuje, że praw z umowy nie można przenosić na podmioty trzecie, Podmiot A zwrócił się z wnioskiem o rozwiązanie zawartej z nim umowy z 2017 r. i o zawarcie nowej umowy z Podmiotem B. Do pisma załączono m.in. wniosek o zawarcie umowy użytkowania przez Podmiot B, a także zgłoszenie wodnoprawne z marca 2017 r. dokonane przez Podmiot A. Zgodnie z art. 261 ust. 4 pr.wod. warunkiem oddania w użytkowanie gruntów, (…), jest (…) dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego.

Czy Podmiot B może posługiwać się zgłoszeniem wodnoprawnym Podmiotu A?

Moim zdaniem nie.

Czy może zatem je przenieść?

Zgłoszenie jest wciąż ważne, bo nie upłynął jeszcze 3 letni okres jego ważności, zaś obiekt nie został jeszcze wykonany. Obecnie by wykonać prace, których dotyczyło zgłoszenie, niezbędne jest pozwolenie wodnoprawne (art. 394 ust. 1 pkt 3 pr.wod.), By przenieść decyzją pozwolenie budowlane, Podmiot B złożył oświadczenie, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, mimo że według naszej wiedzy prawem takim nie dysponował.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?