Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy zasypania rowu na dł. 50 m i ułożenia na jego dnie rurociągu stanowiącego przepust dla tego odcinka. Prace zostały wykonane bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Artykuł 190 ust. 13 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr.wod. stanowi, że jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, lub nie uzyskał decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, właściwy organ Wód Polskich nakłada na właściciela tego urządzenia, w drodze decyzji, obowiązek likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku. W związku z zagrożeniem podtapiania gruntów na skutek przeprowadzonych prac, został złożony wniosek przez właściciela sąsiednich gruntów rolnych o przywrócenie rowu do stanu sprzed zasypania.

Czy art. 190 pr.wod. można zastosować wyłącznie poprzez wszczęcie postępowania z urzędu, a wpłynięcie wniosku zainteresowanej strony uniemożliwia przeprowadzenie takiego postępowania?

Czy organ może informację zawartą w takim wniosku potraktować jako podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu?

Czy art. 191 ust. 1 pr.wod. miałby zastosowanie w tym przypadku skoro ewidentnie rów został przebudowany, a nie niewłaściwie utrzymywany?

Skoro art. 190 miałby zastosowanie wyłącznie przy postępowaniach z urzędu, których nie można przeprowadzić, gdy wpłynął wniosek strony a art. 191 nie odnosi się do wykonanych faktycznie czynności, w jakim trybie należy poprowadzić sprawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację