Co zrobić w przypadku, gdy zgoda RZGW w Warszawie z kwietnia 2016 r. wygasła?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r.

PYTANIE

W listopadzie 2017 r. wnioskodawca złożył niekompletny wniosek o pozwolenie na budowę kilkunastu budynków mieszkalnych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią załączając m.in. decyzję o warunkach zabudowy dla innych numerów działek niż w złożonym wniosku, decyzję RZGW w Warszawie z kwietnia 2016 r (ważną przez okres 2 lat od dnia uprawomocnienia) zwalniającą z zakazu budowy na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Z uwagi na nieadekwatną ze złożonym wnioskiem decyzję o warunkach zabudowy, organ wezwał wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. do uzupełnienia braków formalnych z pouczeniem, że nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek nie został uzupełniony, więc poinformowano wnioskodawcę o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia. W grudniu 2017 r. wnioskodawca wniósł skargę do wojewody na bezczynność organu. W lutym 2018 r. wojewoda w swym postanowieniu nie stwierdził bezczynności organu. W marcu 2018 r. wnioskodawca złożył skargę na bezczynność organu oraz wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W lipcu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził bezczynność organu bez rażącego naruszenia prawa wyznaczając termin załatwienia sprawy (liczony od dnia otrzymania prawomocnego wyroku) i wskazując, że wskazane braki kwalifikowały się do uzupełnienia w trybie art. 35 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. 1.01.2018 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr. wod., której zapisy art. 546 pr. wod. wygasiły, z dniem wejścia w życie ustawy, decyzje o warunkach zabudowy wydane dla obszaru szczególnego zagrożonego powodzią. Natomiast art. 545 pr. wod. traktuje, ze w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Czy załączone do ww. wniosku decyzje o warunkach zabudowy wygasły, i należy żądać przedłożenia nowych decyzji, co zrobić w przypadku, gdy ww. zgoda RZGW w Warszawie z kwietnia 2016 r. wygasła?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access