Co powinna zawierać opinia wójta wydawana na tle art. 75 ust. 4 u.o.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Modrzyk Kamil
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezydent Miasta wystąpił do Wójta Gminy z prośbą o wydanie opinii na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. W swoim piśmie Prezydent zwrócił się z prośbą o wydanie ww. opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (jeśli tak, to o zakres raportu).

Co powinna zawierać opinia wójta wydawana na tle art. 75 ust. 4 u.o.o.ś.?

Moim zdaniem ta opinia nie jest tożsama z opiniowaniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (a zatem i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko), o którym mowa w art. 64 ust. 1 u.o.o.ś. przez PPIS, RDOŚ i PG Wody Polskie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX