Co powinien zrobić zamawiający, w sytuacji, w której wykonawca dołączył do oferty oświadczenia, z których wynikają sprzeczne informacje dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie w trybie z art. 275 pkt 1 p.z.p. na dostawę samochodu. W złożonej ofercie: 1) W formularzu ofertowym wykonawca zawarł oświadczenie woli o treści: "podejmujemy się wykonać zamówienie zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami)". Do oferty został dołączony niewymagany dokument pn. Opis przedmiotu zamówienia, z którego wynika, że pojazd oferowany przez wykonawcę nie spełnia części wymogów określonych w Załączniku do SWZ. 2) Do oferty dołączono oświadczenia, z których wynikają sprzeczne informacje dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu dodatkowo wykonawca wykreślił treści części oświadczenia: Informacja w związku z poleganiem na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Dodatkowo w dokumencie nie wypełniono części Informacja dotycząca dostępu do podmiotowych środków dowodowych. b) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby. Załącznik zgodnie z SWZ składany w przypadku, kiedy wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. Załącznik wypełniony danymi wykonawcy w części dot. danych podmiotu udostępniającego zasoby. Wobec rozbieżności w treści oferty, zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień (art. 223 ust. 1 p.z.p.). Wykonawca nie złożył wyjaśnień.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający?

Czy w związku z sytuacją opisaną w punkcie 1) można uznać, że treść oferty nie jest zgodna z warunkami zamówienia i ją odrzucić?

Czy wezwać wykonawcę (art. 128 p.z.p.) do poprawienia/uzupełnienia dokumentów- oświadczeń, o których mowa w punkcie 2) pytania?

W naszej ocenie wykonawca pomyłkowo złożył Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, czy może je wycofać?

Czy oferta podlega odrzuceniu z uwagi na brak spójności informacji? Co ma miejsce zarówno w odniesieniu do sprzeczności treści wynikających z oświadczeń, o których mowa w punkcie 2) jak również z sytuacji opisanej w punkcie 1) pytania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX