Co powinien zrobić starosta jeśli uważa, że wnioskowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających pozwolenia zintegrowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta otrzymał wniosek wójta o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz cenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś. Wójt nie określił we wniosku podstawy prawnej, z której wynika że przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Co powinien zrobić starosta jeśli uważa, że wnioskowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających pozwolenia zintegrowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.08.2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169)?

Czy może zwrócić się do wójta o podanie podstawy prawnej, według której zakwalifikował on inwestycje do przedsięwzięć wymagających pozwolenia zintegrowanego?

Czy powinien zaopiniować przedsięwzięcie i później raport oddziaływania na środowisko, jeśli będzie wymagany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX