Co oznacza niedochodzenie należności cywilnoprawnych przypadających miastu oraz jego jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada miasta w drodze uchwały, postanowiła o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych przypadających miastu oraz jego jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, jeżeli kwota tej rekompensaty jest równa albo większa od wysokości świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej w rozumieniu wskazanej ustawy.

Czy "niedochodzenie należności", o których wyżej mowa oznacza niepodejmowanie żadnych kroków (przez organ) prowadzących do uregulowania przez zobowiązany podmiot przypadających organowi z tego tytułu należności, np. nie jest wystawiana i wysyłana nota do dłużnika?

Czy też należy wysłać notę i jeżeli dłużnik ją zapłaci dobrowolnie, to zaksięgować, a jeżeli nie zapłaci, to nie prowadzić egzekucji i czekać do przedawnienia należności?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access