Krywan Tomasz, Zwolnienie z VAT terenów niezabudowanych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Zwolnienie z VAT terenów niezabudowanych

Zwolnienie z VAT terenów niezabudowanych

Zwolnienie z VAT terenów niezabudowanych

Procedura pozwala ustalić, czy dostawa terenu niezabudowanego jest zwolniona z VAT.

podatnik podatnik dostawa terenu niezabudowanego jest zwolniona od podatku dostawa terenu niezabudowanego nie jest zwolniona od podatku dokonywana jest dostawa terenu niezabudowanego czy dla będącego przedmiotem dostawy terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? (!) czy z miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego wynika,  że teren jest  przeznaczony pod  zabudowę? (!) czy dla będącego  przedmiotem dostawy  terenu istnieje decyzja  o warunkach zabudowy  i zagospodarowania  terenu? (!) czy z decyzji  warunkach zabudowy  i zagospodarowania  terenu wynika, że teren  jest przeznaczony pod  zabudowę? tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: dokonywana jest dostawa terenu niezabudowanego

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Treść tego zwolnienia precyzuje zawarta w art. 2 pkt 33 u.p.t.u. definicja terenów budowlanych. Przez tereny te rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Należy podkreślić, że definicja ta jest definicją legalną, a więc wiążąco ustala znaczenie tego pojęcia na użytek VAT. Powoduje to, że dla ustalania prawa do stosowania zwolnienia od podatku znaczenie ma tylko istnieje oraz treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie istnienie oraz treść decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (inne okoliczności nie mają znaczenia).

W zakresie, w jakim z zestawienia przytoczonych przepisów wynika, że będący przedmiotem dostawy teren niezabudowany jest terenem innym niż budowlany, dostawa tego terenu jest zwolniona od podatku. Natomiast w zakresie, w jakim z zestawienia wskazanych przepisów wynika, że będący przedmiotem dostawy teren niezabudowany jest terenem budowlanym, jego dostawa ze zwolnienia nie korzysta, a w konsekwencji jest opodatkowana VAT według stawki 23%.

Zauważyć przy tym należy, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. dostawa terenów niezabudowanych zwolniona od podatku może być tylko w części. Możliwa jest zatem sytuacja, w której dostawa terenu niezabudowanego jest częściowo zwolniona od podatku (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.), częściowo zaś opodatkowana według stawki 23%.

Zwolnienie, o którym mowa, obejmować może wyłącznie dostawy niektórych terenów niezabudowanych. Dostawy terenów (działek), na których znajdują się zabudowania (budynki lub budowle, w tym drogi – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2014 r., ITPP2/443-953/14/AK) nie korzystają z tego zwolnienia (nawet jeżeli nabywca planuje wyburzyć te zabudowania - zob. wyrok NSA z dnia 7 listopada 2013 r., I FSK 1436/13). Dostawy takie z punktu widzenia VAT stanowią dostawy budynków, budowli lub ich części (dostawy te również mogą być zwolnione od podatku, jednak nie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., lecz na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a u.p.t.u.), których podstawę opodatkowania powiększa wartość gruntu.

W grę wchodzi natomiast stosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., do dostaw działek po wyburzeniu znajdujących się na nich budynków i budowli. Dostawy takich działek uznać należy na gruncie VAT za dostawy terenów niezabudowanych (aktualna w tym zakresie pozostaje interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 września 2009 r., ITPP1/443-618/09/AT).

Krok: czy dla będącego przedmiotem dostawy terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?