Zwolnienie świadka z tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z... - OpenLEX

Kremens Karolina, Zwolnienie świadka z tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji w postępowaniu przygotowawczym

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 30 czerwca 2015 r.
Autorzy:

Zwolnienie świadka z tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji w postępowaniu przygotowawczym

Zwolnienie świadka z tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji w postępowaniu przygotowawczym

Zwolnienie świadka z tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji w postępowaniu przygotowawczym

Kodeks postępowania karnego w art. 180 k.p.k. znowelizowanym ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie posługuje się już dotychczas stosowanym pojęciem „tajemnicy służbowej i zawodowej”, lecz pojęciem „tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności «zastrzeżone» lub «poufne» lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji”. Definicja tajemnicy informacji niejawnych o podanych klauzulach niejawności zawarta została w cytowanej ustawie w art. 5 ust. 3 i 4.

Z kolei tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji stanowią informacje uzyskane w związku z wykonywanym zawodem lub pełnioną funkcją. Zakres tych tajemnic określony jest odrębnymi ustawami regulującymi dany zawód lub funkcję, ale także może wynikać z umowy zawartej z osobą wykonującą określony zawód lub pełniącą określoną funkcję. Tajemnicami tymi są m.in. sędziowska, prokuratorska, adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza, doradcy podatkowego, dziennikarska, lekarska, pielęgniarska, położnicza, psychiatryczna, tajemnica dawcy i biorcy przeszczepów, bankowa, statystyczna, kontroli skarbowej, kontroli państwowej, ubezpieczeniowa, przedsiębiorstwa, wynalazcza, pomocy społecznej, pracownicza, autorska, geologiczna, maklerska.

Artykuł 180 § 1 k.p.k. in fine stanowi, iż opisany niniejszą procedurą tryb zwalniania z tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji będzie miał miejsce, tylko „jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej”. Oznacza to, iż tryb zwalniania z tajemnicy określony w k.p.k. może zostać zmodyfikowany ustawą szczególną.

W sposób szczególny ustawodawca określił natomiast w kodeksie postępowania karnego tryb zwalniania z tajemnic zawodowych i funkcyjnych w odniesieniu do tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej, do których zastosowanie będą miały przepisy art. 180 § 2-5 k.p.k.

Procedura omawiająca przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym na okoliczność objętą tajemnicą informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji dotyczy także biegłych (art. 197 § 3 k.p.k.), tłumaczy (art. 204 § 3 k.p.k.) oraz specjalistów (art. 206 § 1 k.p.k.).

Zwolnienie świadka z tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji w postępowaniu przygotowawczym sąd właściwy do rozpoznania sprawy sąd właściwy do rozpoznania sprawy nieuwzględnienie zażalenia uwzględnienie zażalenia otrzymanie zażalenia na postanowienie możliwe rozstrzygnięcie świadek świadek wniesienie zażalenia rezygnacja z wnoszenia zażalenia otrzymanie postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy możliwa reakcja świadka prokurator prokurator niemożność przesłuchania świadka na okoliczności objęte tajemnicą możliwość przesłuchania świadka na okoliczności objęte tajemnicą otrzymanie zażalenia na postanowienie możliwy dalszy przebieg postępowania upływ terminu na wniesienie zażalenia konieczność przesłuchania świadka na okoliczność objętą tajemnicą informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” i „zastrzeżone” lub tajemnicą zawodową lub funkcyjną postanowienie o zwolnieniu świadka z tajemnicy przesłanie świadkowi postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy uwzględnienie zażalenia nieuwzględnienie zażalenia możliwa reakcja prokuratora 7 dni

Krok: konieczność przesłuchania świadka na okoliczność objętą tajemnicą informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” i „zastrzeżone” lub tajemnicą zawodową lub funkcyjną

Konieczność przesłuchania danej osoby w charakterze świadka na okoliczność objętą tajemnicą informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” lub „zastrzeżone” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji może zaistnieć podczas przesłuchiwania tej osoby, ale także jeszcze zanim świadek zostanie wezwany do złożenia zeznań. Jeżeli kwestia ta pojawiła się w toku przesłuchania danej osoby w charakterze świadka, przesłuchanie należy przerwać i przeprowadzić procedurę umożliwiającą jego przesłuchanie na powyższe okoliczności objęte tajemnicą.

Krok: postanowienie o zwolnieniu świadka z tajemnicy

Postanowienie o zwolnieniu świadka z tajemnicy w postępowaniu przygotowawczym wydaje prokurator.

Na postanowienie prokuratora stronom nie przysługuje zażalenie (zob. art. 459 § 1 i 2 k.p.k.). Przysługuje ono natomiast na podstawie art. 302 § 1 k.p.k. osobom, niebędącym stronami, jeżeli postanowienie to narusza ich prawa. Będzie to najczęściej świadek, którego prokurator zwalnia z obowiązku zachowania tajemnicy.