Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Złożenie zarzutów na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Złożenie zarzutów na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Złożenie zarzutów na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Krok: wpłynięcie zarzutów na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości podlega zaskarżeniu zarzutami (art. 1027 § 2 k.p.c.).

Zarzuty mogą być wniesione zarówno na piśmie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jak i ustnie do protokołu (art. 760 k.p.c.), albowiem ustawodawca nie przewidział, że zarzuty powinny czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, tak jak uczynił to w art. 767 § 3 k.p.c.

Legitymację do złożenia zarzutów mają przede wszystkim strony postępowania egzekucyjnego oraz inne osoby uczestniczące w podziale, czyli uwzględnione w tym podziale. Poza tym prawo do złożenia zarzutów mają osoby pominięte w podziale, np. wskutek wadliwego zastosowania przepisów dotyczących kolejności zaspokajania poszczególnych należności.

Legitymacja do złożenia zarzutów przysługuje również nabywcy licytacyjnemu (szerzej np. H. Ciepła, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Tom IV, Warszawa 2011, s. 639-640 oraz H. Pietrzkowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod red. T. Erecińskiego, Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2012, s. 659).

Krok: badanie czy zarzuty zostały wniesione do właściwego sądu

Do rozpoznania zarzutów na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości właściwy jest sąd, przy którym działa komornik, który go sporządził (art.  758 oraz 1027 § 2 k.p.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację