Klatka Jędrzej, Złożenie sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r. do: 31 grudnia 2017 r.
Autorzy:

Złożenie sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Złożenie sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Złożenie sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań ze swojej działalności, które są składane właściwemu miejscowo wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta).

Złożenie sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości organ organ skuteczne złożenie sprawozdania otrzymanie uzupełnionego lub poprawionego sprawozdania czy sprawozdanie zawiera braki formalne lub podane dane budzą wątpliwości? skuteczne złożenie sprawozdania wysłanie wezwania do uzupełnienia/poprawienia sprawozdania otrzymanie sprawozdania weryfikacja formalna i merytoryczna sprawozdania przedsiębiorca przedsiębiorca wysłanie uzupełnionego lub poprawionego sprawozdania niezastosowanie się do wezwania otrzymanie wezwania posiadanie statusu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powstanie obowiązku złożenia sprawozdania złożenie sprawozdania możliwe sytuacje nie tak

Krok: posiadanie statusu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2 u.u.c.p.g., podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań ze swojej działalności, które składane są wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych.

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są podmioty wpisane do gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zobacz również: Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (spo/ucpg.a9c.01).

Krok: powstanie obowiązku złożenia sprawozdania

Jeżeli dany podmiot posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, powinien złożyć organowi sprawozdanie po upływie każdego półrocza, tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca w terminie do dnia 31 lipca, a za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Zaznaczyć należy, że sprawozdanie należy złożyć także wtedy, gdy w danym półroczu podmiot nie odebrał w danej gminie żadnych odpadów komunalnych. W takiej sytuacji składane jest tzw. sprawozdanie zerowe, o czym stanowi art. 9n ust. 6 u.u.c.p.g.