Hudzik Michał, Zgoda na utrwalanie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 4 sierpnia 2016 r.
Autorzy:

Zgoda na utrwalanie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

Zgoda na utrwalanie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

Zgoda na utrwalanie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk

Krok: rozważenie potrzeby wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk

Rozpoznanie sprawy karnej na rozprawie głównej jest co do zasady jawne (art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 355 k.p.k.). W wyjątkowych wypadkach wyłączenie jawności rozprawy jest obligatoryjne (art. 359 k.p.k.) albo fakultatywne (art. 360 k.p.k.). Każda osoba pełnoletnia, nieuzbrojona oraz nieznajdująca się w stanie nielicującym z powagą sądu może być w związku z tym obecna na rozprawie głównej w charakterze publiczności (art. 356 § 1 i 2 k.p.k.). Z takiej możliwości mogą skorzystać również przedstawiciele środków społecznego przekazu (radia, telewizji, filmu i prasy). Nie oznacza to jednak automatycznie, że mogą oni utrwalać przebieg rozprawy głównej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Aby móc to uczynić, muszą wystąpić do sądu rozpoznającego sprawę z odpowiednim wnioskiem.

Zgoda na utrwalanie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. sąd sąd badanie wymogów formalnych wniosku o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy zgoda na utrwalenie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk brak zgody na utrwalenie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk z określeniem warunków utrwalania otrzymanie wniosku o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy rozstrzyganie w przedmiocie wniosku o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk czy zachodzą podstawy do wyrażenia zgody? czy zachodzi konieczność określenia warunków utrwalania? przedstawiciel środków społecznego przekazu przedstawiciel środków społecznego przekazu otrzymanie informacji o treści postanowienia dalszy bieg postępowania rozważenie potrzeby wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk przygotowanie wniosku o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk tak nie tak nie

Krok: przygotowanie wniosku o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk

Kodeks postępowania karnego nie wprowadza żadnej szczególnej formy wniosku o utrwalenie - może być on więc złożony na piśmie (wówczas pismo powinno odpowiadać warunkom określonym w art. 119 k.p.k.) albo ustnie do protokołu. Zalecane jest, by wniosek został w sposób należyty umotywowany, ze wskazaniem okoliczności przemawiających, w świetle art. 357 § 1 k.p.k., za wyrażeniem przez sąd zgody.

Kodeks postępowania karnego nie wprowadza w kwestii możliwości złożenia takiego wniosku terminu końcowego. Dopuszczalne jest więc jego złożenie już po rozpoczęciu rozprawy, aż do udzielenia głosu stronom po zakończeniu przewodu sądowego, a nawet - właściwie aż do momentu poprzedzającego wydanie wyroku. Jednak, z uwagi na to, że złożenie takiego wniosku w toku rozprawy, zwłaszcza po rozpoczęciu przewodu sądowego, a następnie jego rozpatrzenie może utrudniać jej przebieg, wskazane jest, by wniosek taki został złożony jeszcze przed rozprawą. Im późniejsze złożenie wniosku, zwłaszcza, jeżeli z jego uwzględnieniem łączyłaby się konieczność zarządzenia przerwy albo odroczenia rozprawy, tym mniejsze szanse na jego uwzględnienie.