Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów wydawana na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów wydawana na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów wydawana na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów wydawana na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów wydawana na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych

Procedura wydania zgody na usunięcie drzew lub krzewów zagrażających funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych jest procedurą odrębną. Wniosek w tej sprawie wnieść może wyłącznie właściciel urządzeń przesyłowych. Do wydania zgody nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości, której wniosek dotyczy. W istocie, zgoda na usunięcie drzew lub krzewów zagrażających funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych może być wydana mimo sprzeciwu właściciela nieruchomości. W celu zrekompensowania szkód, jakie ponosi właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości, z której usunięto drzewa lub krzewy zagrażające funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych, właściciel urządzeń przesyłowych zobligowany jest wypłacić odszkodowanie właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów wydawana na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych organ wydający zezwolenie organ wydający zezwolenie umorzenie postępowania odmowa wydania zezwolenia stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 czy usunięcie drzew lub krzewów wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 2000? postępowanie dowodowe ustalenie stron postępowania wydanie zgody w procedurze ogólnej badanie wymogów formalnych wniosku pozostawienie wniosku bez rozpoznania badanie obowiązku uzyskania zezwolenia ustalenie wysokości opłaty czy istnieją podstawy uchylania zakazu usuwania drzew lub krzewów? stwierdzenie istnienia obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych czy usunięcie drzew lub krzewów spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych odebranie wniosku badanie właściwości organu przekazanie wniosku organowi właściwemu czy wniosek dotyczy drzew lub krzewów zagrażających urządzeniom przesyłowym? wydanie zezwolenia właściciel urządzeń przesyłowych właściciel urządzeń przesyłowych wniesienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wymaga nie wymaga nie spełnia spełnia wyłączenie obowiązku istnieje obowiązek tak nie spowoduje nie spowoduje niewłaściwy właściwy nie tak

Krok: wniesienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wedle regulacji art. 83 ust. 1 pkt 2 u.o.p. podmiotem uprawnionym do wniesienia wniosku o usunięcie drzew lub krzewów zagrażających bezpieczeństwu urządzeń przesyłowych jest wyłącznie właściciel tych urządzeń.

Z art. 49 § 1 k.c. wynika, że jako urządzenia przesyłowe traktuje się urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne. Ocena charakteru prawnego sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej wymaga analizy powiązań funkcjonalnych między jej poszczególnymi elementami w świetle art. 47 § 2 k.c. O tym, czy określony odcinek sieci stanowi odrębną rzecz decydują względy techniczno-funkcjonalne. Ocena, czy elementy sieci gazowej stanowią zbiór poszczególnych rzeczy czy szczególną rzecz złożona zależy od stwierdzenia znaczenia elementów sieci dla funkcjonowania jej jako całości (teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2013 r., I ACa 295/13, LEX nr 1363284).

Krok: odebranie wniosku

Organ, do którego wniosek wpłynął jest zobligowany rozpoznać go zgodnie z regułami przewidzianymi w k.p.a. oraz przepisami prawa materialnego.