Bełczącki Robert Marek, Zawieszenie postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego celem usunięcia przez sąd polubowny podstaw do uchylenia wyroku

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego celem usunięcia przez sąd polubowny podstaw do uchylenia wyroku

Zawieszenie postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego celem usunięcia przez sąd polubowny podstaw do uchylenia wyroku

Zawieszenie postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego celem usunięcia przez sąd polubowny podstaw do uchylenia wyroku

W art. 1209 k.p.c. przewidziane zostało tzw. postępowanie remisyjne, mające na celu uniknięcie - gdy zachodzą ku temu podstawy - uchylenia wyroku sądu polubownego i ponownego rozpoznawania sporu przez sąd polubowny, a w przypadku, gdy uchylenie wyroku skutkowało będzie wygaśnięciem zapisu na sąd polubowny (por. art. 1211 k.p.c.) - odsyłania stron na drogę sądową przed sądem państwowym. Według art. 1209 § 1 k.p.c. na wniosek strony sąd rozpoznający skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego może zawiesić postępowanie na czas określony, aby umożliwić sądowi polubownemu ponowne podjęcie postępowania w celu usunięcia podstaw do uchylenia wyroku sądu polubownego. Przez ponowne podjęcie postępowania należy rozumieć ponowne rozpoznanie sporu w zakresie oznaczonym przez sąd państwowy (por. A. Zielony, Postępowanie rektyfikacyjne i remisyjne dotyczące wyroku sądu polubownego, PS 2007, nr 3, s. 49).

Zawieszenie postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego celem usunięcia przez sąd polubowny podstaw do uchylenia wyroku sąd polubowny sąd polubowny zgłoszenie przez stronę wniosku o ponowne podjęcie postępowania celem usunięcia podstaw do uchylenia wyroku możliwy przebieg postępowania podjęcie czynności mających na celu usunięcie podstaw do uchylenia wyroku zaniechanie czynności mających na celu usunięcie podstaw do uchylenia wyroku sąd państwowy skład orzekający sąd państwowy skład orzekający oddalenie skargi czy zarzuty stron dotyczące czynności podjętych lub wyroku wydanego przez sąd polubowny w ponownym postępowaniu są usprawiedliwione? czy podstawy do uchylenia wyroku zostały rzeczywiście usunięte? postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania uchylenie wyroku sądu polubownego w całości albo w części upływ okresu czasu, na który postępowanie ze skargi zostało zawieszone postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania możliwy przebieg postępowania zgłoszenie przez stronę wniosku o zawieszenie postępowania ze skargi celem usunięcia przez sąd polubowny podstaw do uchylenia wyroku czy zawieszenie postępowania ze skargi jest celowe? postanowienie o zawieszeniu postępowania postanowienie oddalające wniosek o zawieszenie postępowania rozpoznanie skargi tak nie tak nie tak nie

Krok: zgłoszenie przez stronę wniosku o zawieszenie postępowania ze skargi celem usunięcia przez sąd polubowny podstaw do uchylenia wyroku

Zawieszenie przez sąd postępowania ze skargi na podstawie art. 1209 k.p.c. nastąpić może wyłącznie na wniosek strony - zarówno skarżącego, jak i strony przeciwnej. W praktyce z wnioskiem takim najczęściej występuje przeciwnik skarżącego, w którego interesie nie leży uchylenie wyroku sądu polubownego.

Wniosek składany jest zwykle w reakcji na wyniki rozprawy, na podstawie których strona przewiduje niekorzystne dla niej rozstrzygnięcie w postaci uchylenia wyroku. Działa jednak w warunkach niepewności, stąd pożądane jest zwrócenie przez sąd uwagi stronom na zachodzące i usuwalne podstawy do uchylenia wyroku sądu polubownego.

Jeśli wniosek składany jest poza rozprawą, powinien przybrać postać pisma procesowego spełniającego wymagania przewidziane w art. 126 i 128 w zw. z art. 1207 § 2 k.p.c., ewentualnie także w art. 132 § 1 k.p.c.

Krok: czy zawieszenie postępowania ze skargi jest celowe?

Ocena celowości zawieszenia postępowania ze skargi i przeprowadzenia postępowania remisyjnego wchodzi w rachubę dopiero na etapie merytorycznego rozpoznawania skargi w momencie, gdy sąd uzna, że zachodzą podstawy do uwzględnienia skargi i wydania wyroku uchylającego wyrok sądu polubownego. Stwierdzona podstawa do uchylenia wyroku usprawiedliwia zawieszenie postępowania tylko wtedy, gdy jest zdatna do usunięcia przez sąd polubowny. Z pewnością nie może więc chodzić o podstawy do uchylenia wyroku przewidziane w art. 1206 § 1 pkt 1 k.p.c. oraz art. 1206 § 2 pkt 1 k.p.c. (por. A. Zielony, Postępowanie rektyfikacyjne i remisyjne dotyczące wyroku sądu polubownego, PS 2007, nr 3, T. Ereciński, K. Weitz, Sąd polubowny, Warszawa 2008, s. 408).