Zawieszenie postępowania na żądanie strony - OpenLEX

Kędziora Robert, Zawieszenie postępowania na żądanie strony

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania na żądanie strony

Zawieszenie postępowania na żądanie strony

Zawieszenie postępowania na żądanie strony

Zawieszenie postępowania na żądanie strony ma charakter fakultatywny, a więc nawet spełnienie przesłanek nie pociąga za sobą obowiązku zawieszenia postępowania przez organ administracji publicznej. Zawieszenie postępowania na wniosek jest oparte na zasadzie dyspozycyjności stron. Owa zasada rozciąga się na podjęcie zawieszonego postępowania, z tym jednak, że w tym przypadku należy przyjąć pełną dyspozycyjność stron.

Zawieszenie postępowania na żądanie strony pozostałe strony pozostałe strony możliwe reakcje sprzeciw przyjęcie zapytania wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania milczenie strony brak sprzeciwu organ organ trzy lata postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania wystąpienie o stanowisko pozostałych stron upływ terminu czy w postępowaniu jest więcej niż jedna strona? postanowienie o zawieszeniu postępowania odebranie wniosku czy z wnioskiem występuje strona, na żądanie której wszczęto postępowanie? przyjęcie sprzeciwu żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania odebranie wniosku czy pozostałe strony uprzednio zgodziły się na zawieszenie postępowania? możliwy przebieg postępowania ustalenie czy zawieszenie postępowania zagraża interesowi społecznemu przyjęcie zgody strona żądająca wszczęcia postępowania strona żądająca wszczęcia postępowania wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania wniosek o zawieszenie postępowania tak nie tak nie tak nie zagraża nie zagraża

Krok: wniosek o zawieszenie postępowania

Strona, na której żądanie zostało wszczęte postępowanie, może w toku postępowania wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Najczęściej wniosek ten składa w formie pisemnej; może go również złożyć ustnie do protokołu.

Krok: odebranie wniosku

Przez dzień doręczenia wniosku o zawieszenie postępowania należy rozumieć dzień wpływu podania do kancelarii właściwego organu. Jeżeli podanie zostało doręczone (wpłynęło do kancelarii) organu niewłaściwego, a ten zgodnie z art. 65 § 1 k.p.a. przekazał je organowi właściwemu, za dzień doręczenia podania organowi właściwemu należy uznać dzień, w którym podanie faktycznie wpłynęło do kancelarii organu właściwego.

W przypadku złożenia wniosku o zawieszenie postępowania do protokołu przez dzień, w którym wniosek złożono, należy rozumieć dzień, w którym strona podpisała protokół.