Janiszowski-Downarowicz Rafał, Zawieszenie postępowania do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym

Zawieszenie postępowania do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym

Zawieszenie postępowania do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym

Przepisy art. 72 i art. 73 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dają możliwość prokuratorowi, a na etapie postępowania jurysdykcyjnego sądowi, do zawieszenia postępowania karnego na czas, w jakim osoba, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności uzależniona od środków odurzających lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, poddała się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym. Po zakończeniu takiego leczenia można nawet warunkowo umorzyć postępowanie karne.

Zawieszenie postępowania do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym sąd, prokurator sąd, prokurator przedstawienie przez sprawcę zaświadczenia o leczeniu czy sprawca poddał się leczeniu lub rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym? powołanie dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu stwierdzenia, że oskarżony jest osobą uzależnioną zakończenie leczenia oskarżonego wniosek o warunkowe umorzenie postępowania/warunkowe umorzenie postępowania postanowienie o podjęciu postępowania możliwość żądania sprawozdań na temat leczenia od kierownika podmiotu leczniczego dalszy bieg postępowania lub postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania uzyskanie informacji o używaniu przez oskarżonego środków odurzających lub substancji psychotropowych możliwy dalszy przebieg postępowania dalszy bieg postępowania postanowienie o zawieszeniu postępowania karnego ocena wyników leczenia możliwy dalszy przebieg postępowania tak nie

Krok: uzyskanie informacji o używaniu przez oskarżonego środków odurzających lub substancji psychotropowych

Powzięcie podejrzenia, że oskarżony jest uzależniony albo szkodliwie zażywa substancje psychoaktywne obliguje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokuratora do wydania zarządzenia o zbieraniu informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Po zebraniu informacji i wypełnieniu kwestionariusza, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 38), specjalista przekazuje niezwłocznie zgromadzoną dokumentację do sądu lub prokuratora (zob.: Zbieranie informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających). Po uzyskaniu informacji, że oskarżony jest osobą uzależnioną od środka odurzającego lub substancji psychotropowej, sąd, a na etapie postępowania przygotowawczego prokurator, uwzględnia tę okoliczność jako mającą zasadniczy wpływ na rozstrzygnięcia dotyczące sprawcy w dalszej części postępowania.

Krok: powołanie dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w celu stwierdzenia, że oskarżony jest osobą uzależnioną

Warunkiem niezbędnym do zawieszenia postępowania jest rozpoznanie u sprawcy uzależnienia od środków odurzających lub szkodliwego używania substancji psychoaktywnych. Stwierdzenie, czy konkretna osoba jest uzależniona od środków odurzających lub substancji psychoaktywnych, wymaga wiedzy specjalnej, a więc musi być oparte o opinię dwóch biegłych lekarzy psychiatrów - art. 202 k.p.k. - zob.: Powołanie biegłych do wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego w postępowaniu sądowym i Powołanie biegłych do wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym.