Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zawieszenie lub ograniczenie przez sąd postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153[1] k.p.c.

Zawieszenie lub ograniczenie przez sąd postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153[1] k.p.c.

Zawieszenie lub ograniczenie przez sąd postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 1153[1] k.p.c.

Niniejsze postępowanie dotyczy spraw egzekucyjnych prowadzonych na podstawie orzeczenia sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ugody zawartej przed takim sądem lub zatwierdzonego przez taki sąd dokumentu urzędowego sporządzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które zostało opatrzone wydanym w tym państwie zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego oraz klauzulą wykonalności nadaną w Polsce (art. 11531 k.p.c.).

Do wymienionych tytułów stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.

Krok: złożenie wniosku o zawieszenie lub ograniczenie postępowania egzekucyjnego

Krok: badanie warunków formalnych wniosku

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku dłużnika jest sąd egzekucyjny właściwy na ogólnych zasadach dla danego sposobu egzekucji również wtedy, gdy wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 u.k.s.e. (H. Pietrzkowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod red. T. Erecińskiego, Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2012, s. 231; H. Ciepła, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Tom IV, Warszawa 2011, s. 269).

Jeżeli dłużnik błędnie skierował wniosek do komornika sądowego, ten na podstawie art. 800 k.p.c. powinien przekazać wniosek sądowi.

Do wniosku dłużnik powinien dołączyć zaświadczenie sporządzone przez sąd wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego na formularzu zgodnym z załącznikiem IV rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (art. 6 ust. 2 rozporządzenia). Nieprzedłożenie zaświadczenia stanowi brak formalny uniemożliwiający nadanie sprawie dalszego biegu.

Wniosek nie podlega opłacie, albowiem żaden przepis nie przewiduje jej pobrania (art. 3 ust. 1 u.k.s.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację