Zawiadomienie sądu rodzinnego o postępowaniu z udziałem małoletniego - OpenLEX

Kochanowski Marcin, Zawiadomienie sądu rodzinnego o postępowaniu z udziałem małoletniego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2022 r.
Autorzy:

Zawiadomienie sądu rodzinnego o postępowaniu z udziałem małoletniego

Zawiadomienie sądu rodzinnego o postępowaniu z udziałem małoletniego

Zawiadomienie sądu rodzinnego o postępowaniu z udziałem małoletniego

Zawiadomienie sądu rodzinnego o toczącym się postępowaniu z udziałem małoletniego powinno nastąpić, gdy:

– przestępstwo zostało popełnione na szkodę małoletniego,

– przestępstwo zostało popełnione we współdziałaniu z małoletnim,

– przestępstwo zostało popełnione w okolicznościach mogących świadczyć o demoralizacji małoletniego lub o gorszącym wpływie na niego.

Kodeks karny i kodeks postępowania karnego posługują się pojęciem „nieletniego” (art. 10 § 1 i 2 k.k.) i „młodocianego” (art. 115 § 10 k.k.) definiując je, natomiast definicja pojęcia „małoletniego” zaczerpnięta została z art. 10 k.c. i oznacza osobę niepełnoletnią, a więc taką, która nie ukończyła 18 roku życia.

Zawiadomienie sądu rodzinnego o postępowaniu z udziałem małoletniego sąd rodzinny sąd rodzinny otrzymanie zawiadomienia możliwy przebieg procedury podjęcie działań niepodejmowanie działań sąd lub prokurator sąd lub prokurator zawiadomienie o tym, że sprawa toczy się o przestępstwo z udziałem małoletniego

Krok: zawiadomienie o tym, że sprawa toczy się o przestępstwo z udziałem małoletniego

Ustawa nakłada obowiązek informowania sądu rodzinnego o toczących się postępowaniach z udziałem małoletniego.

Obowiązek ten spoczywa na sądzie w postępowaniu sądowym oraz na prokuratorze w postępowaniu przygotowawczym. Wobec braku wskazania w przepisie chwili, w jakiej formie prokurator powinien zawiadomić sąd rodzinny o sprawie, należy przyjąć, że decyzja ta będzie pozostawała całkowicie w jego rękach. Reakcja prokuratora powinna nastąpić za każdym razem, gdy spełnione zostaną przesłanki z art. 23 k.p.k., nawet jeżeli będzie to oznaczało reakcję jeszcze podczas toczącego się postępowania.

Krok: otrzymanie zawiadomienia

Zawiadomienie przesyłane jest do sądu właściwego do rozpoznania sprawy według przepisów odrębnych. Co do zasady, właściwym sądem będzie sąd rodzinny miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć (tj. małoletniego) lub miejsca jej pobytu w braku miejsca zamieszkania, jednakże z ważnych względów, zwłaszcza jeżeli przyczyniłoby się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania, sąd rodzinny właściwy według miejsca zamieszkania nieletniego może przekazać sprawę sądowi rodzinnemu, w którego okręgu nieletni przebywa. W sytuacjach niecierpiących zwłoki nawet sąd rodzinny, który nie jest właściwy do rozpoznania sprawy, może wydać z urzędu potrzebne zarządzenia zarówno w trybie k.p.c., jak i ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, zawiadamiając jednocześnie sąd właściwy miejscowo.