Kubiak Marcin, Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zmianie uczestnika procesu budowlanego

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 27 czerwca 2015 r.
Autorzy:

Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zmianie uczestnika procesu budowlanego

Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zmianie uczestnika procesu budowlanego

Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zmianie uczestnika procesu budowlanego

Uczestnicy procesu budowlanego zostali wymienieni w art. 17 p.b., przy czym nie na każdej budowie wymagane jest uczestnictwo wszystkich z tych osób. Każdy z uczestników ma przypisane kompetencje oraz obowiązki i z tego powodu ustawodawca przewidział określoną formę zmiany uczestników. Co do inwestora, to ustawodawca w art. 40 p.b. zapewnił możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę. Obowiązki związane ze zmianą kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski wynikają z art. 44 p.b. Sformalizowanie zmiany wymienionych osób służy nie tylko zapewnieniu ciągłości nadzoru na budowie, ale także ciągłości kontroli organów nadzoru budowlanego nad właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych (Z. Niewiadomski [w:] Prawo budowlane. Komentarz pod red. Z. Niewiadomskiego, wyd. 5, Warszawa 2013, s. 502).

Obowiązki określone w art. 44 p.b. obarczają inwestora. Zgodnie z art. 93 pkt 4 p.b. karalne jest prowadzenie robót budowlanych, choćby na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i zgodnie z projektem budowlanym, ale bez zawiadomienia o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski.

Krok: zmiana kierownika budowy (robót)

Kierownik budowy organizuje proces budowlany i czuwa nad prawidłowością wykonywania budowy; jest przedstawicielem wykonawcy na terenie budowy. Kierownik robót reprezentuje podwykonawcę i nadzoruje wykonanie określonego fragmentu robót budowlanych.

Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.), jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana między innymi kierownika budowy, kierownika robót, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

Wskazanie daty dokonanej zmiany ma istotne znaczenie, zwłaszcza w przypadku ustalania zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób.

Krok: zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje na budowie inwestora. Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia, jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana między innymi inspektora nadzoru inwestorskiego, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zmianie uczestnika procesu budowlanego organ nadzoru budowlanego organ nadzoru budowlanego odebranie zawiadomienia inwestor inwestor zmiana kierownika budowy (robót) zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego zmiana projektanta sprawującego nadzór autorski uzyskanie oświadczenia o przejęciu obowiązków zawiadomienie organu nadzoru budowlanego