Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium organy opiniujące i uzgadniające

Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium organy opiniujące i uzgadniające

Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium organy opiniujące i uzgadniające

Jednym z obowiązków o charakterze informacyjnym nałożonym na wójta, burmistrza, prezydenta miasta sporządzającego projekt studium lub jego zmianę, jest konieczność poinformowania organów współdziałających - uzgadniających i opiniujących o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium. Zawiadomienie winno mieć formę pisemną. Wymogi formalne co do treści zawiadomienia określa załącznik nr 2 do r.z.p.s.u.k.z. Pominięcie lub nieprawidłowa realizacja tego etapu wysoce sformalizowanej procedury planistycznej może być poczytane jako istotne naruszenie procedury planistycznej i stać się podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały o przyjęciu lub zmianie studium, zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p.z.p.

Krok: podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium

Podjęcie uchwały przez radę gminy w sprawie sporządzenia lub zmiany studium kreuje zobowiązanie organu wykonawczego gminy do przeprowadzenia prac planistycznych i przygotowania projektu studium lub jego zmiany (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 83).

Krok: przystąpienie do wykonywania czynności planistycznych

Wprawdzie ustawodawca nie określa terminu pojęcia przez organ wykonawczy gminy czynności planistycznych w celu sporządzenia projektu studium lub jego zmiany, jednakże w art. 11 u.p.z.p. opisuje szereg czynności, które winne być w ustalonej kolejności podjęte i wykonane (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 111).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację