Niewiadomski Zygmunt, Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu miejscowego podmioty opiniujące i uzgadniające plan

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu miejscowego podmioty opiniujące i uzgadniające plan

Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu miejscowego podmioty opiniujące i uzgadniające plan

Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu miejscowego podmioty opiniujące i uzgadniające plan

Jednym z obowiązków o charakterze informacyjnym nałożonym na wójta, burmistrza, prezydenta miasta sporządzającego projekt planu miejscowego lub jego zmianę, jest konieczność poinformowania organów współdziałających - uzgadniających i opiniujących o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu. Ustawa nie określa terminu na wykonanie tej czynności, jednakże wójt, burmistrz, prezydent miasta winien uczynić to niezwłocznie. Zawiadomienie winno mieć formę pisemną (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 170). Wymogi formalne co do treści zawiadomienia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia MI z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pominięcie lub nieprawidłowa realizacja tego etapu wysoce sformalizowanej procedury planistycznej może być poczytane jako istotne naruszenie procedury planistycznej i stać się podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego, zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p.z.p.

Ustawodawca rozstrzyga o formie zawiadomienia, wskazując iż ma ona mieć formę pisemną. Dla oceny spełnienia przesłanki pisemności zawiadomienia mają zastosowanie przepisy art. 78 kc.

wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta przystąpienie do wykonywania czynności planistycznych realizacja obowiązku informacyjnego zawiadomienie organów uzgadniających zawiadomienie organów opiniujących rada gminy rada gminy podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu miejscowego

Krok: podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu miejscowego

Podjęcie uchwały przez radę gminy w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego inicjuje procedurę planistyczną. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, lecz stanowi obligatoryjny, niezbędny element wszczęcia procedury planistycznej. Treść tego aktu prawnego ogranicza się wyłącznie do wszczęcia procedury planistycznej oraz określenia terytorialnych granic zamierzonych działań planistycznych (teza 1 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2011 r., II SA/Sz 381/11, LEX nr 1086703).

Krok: przystąpienie do wykonywania czynności planistycznych

Wprawdzie ustawodawca nie określa terminu pojęcia przez organ wykonawczy gminy czynności planistycznych w celu sporządzenia projektu planu miejscowego lub jego zmiany, jednakże w art. 17 u.p.z.p. wymienia szereg czynności, które winne być w ustalonej kolejności podjęte i wykonane (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 167).