Ambroziewicz Maciej, Zatrudnienie pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Zatrudnienie pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych

Zatrudnienie pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych

Zatrudnienie pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych

W myśl art. 2221 § 1 k.p., w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych, pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe - ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Szczegółowym aktem prawnym regulującym tę kwestię jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.). Akt ten ustala m.in. klasyfikację szkodliwych czynników biologicznych dzieląc je na cztery grupy zagrożenia:

1) grupa 1 zagrożenia - czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne;

2) grupa 2 zagrożenia - czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia;

3) grupa 3 zagrożenia - czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia;

4) grupa 4 zagrożenia - czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Zatrudnienie pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Sanitarna otrzymanie informacji pracodawca pracodawca prowadzenie rejestru prac zapewnienie badań profilaktycznych zapewnienie środków hermetyczności stosowanie procedur zapewnienie odpowiednich środków hermetyczności jakie działania musi podjąć pracodawca? unikanie lub minimalizowanie emisji czynnika biologicznego zapewnienie co najmniej 3 stopnia hermetyczności informowanie pracowników czy występuje narażenie na mikroorganizmy o nieustalonej przynależności gatunkowej? realizacja obowiązków związanych z narażeniem na czynniki biologiczne gospodarka odpadami czy możliwe jest przeprowadzenie oceny szkodliwości? sporządzenie planu postępowania na wypadek awarii czy w zakładzie wykonywane są procesy przemysłowe? ocena ryzyka zawodowego czy występuje narażenie zakwalifikowane do grupy 1 zagrożenia? prowadzenie rejestru pracowników realizowanie pozostałych działań mających na celu ochronę pracowników zapewnienie środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej czy praca odbywa się w laboratorium 2-4 grupy zagrożenia? ograniczenie liczby pracowników zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak dla grupy 4 unikanie stosowania czynników biologicznych lub zastępowanie innym przeprowadzanie badań zapewnienie odpowiednich środków hermetyczności zatrudnienie pracownika w narażeniu na czynniki biologiczne stosowanie oznakowania ostrzegawczego dobór i stosowanie środków eliminujących lub ograniczających narażenie stosowanie ogólnych środków zapobiegawczych zapewnienie szkoleń tak nie nie tak nie tak nie tak nie

Krok: zatrudnienie pracownika w narażeniu na czynniki biologiczne

Pojęcie szkodliwego czynnika biologicznego zostało pośrednio zdefiniowane w § 2 r.s.c.b., jako czynnik mogący być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia obejmującego:

1) drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie,

2) jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie,

3) hodowle komórkowe,

4) pasożyty wewnętrzne człowieka.

Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych zostały określone w załączniku nr 1 r.s.c.b., natomiast wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych został określony w jego załączniku nr 2.

Krok: ocena ryzyka zawodowego

Przed wyborem środka zapobiegawczego, który pracodawca jest obowiązany stosować, powinien on dokonać oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:

1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;

2) rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;

3) informację na temat:

a) potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,

b) choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,

c) stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą;

4) wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.

W zakładach opieki zdrowotnej i zakładach leczniczych dla zwierząt pracodawca uwzględnia ponadto:

1) informację na temat potencjalnego występowania szkodliwego czynnika biologicznego u pacjenta lub zwierzęcia oraz w materiale i próbkach od nich pobranych;

2) zagrożenie ze strony szkodliwego czynnika biologicznego, o którym wiadomo, że jest obecny lub którego obecność jest podejrzewana u pacjenta lub u zwierzęcia oraz w materiałach i próbkach od nich pobranych;

3) ryzyko wynikające z rodzaju pracy.

Powyższa ocena powinna być aktualizowana w szczególności w odniesieniu do zmian mających znaczenie dla zdrowia pracowników w miejscu pracy.