Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zatarcie kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Zatarcie kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Zatarcie kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Kara z tytułu odpowiedzialności zawodowej nałożona na osobę wykonującą samodzielną funkcję techniczną w budownictwie może zostać zatarta na skutek upływu czasu. Zatarcie kary orzeka w drodze decyzji organ, który orzekał w pierwszej instancji o odpowiedzialności zawodowej (okręgowy sąd dyscyplinarnego lub Krajowy Sąd Dyscyplinarny). Wszczęcie postępowania w omawianej sprawie może nastąpić tylko na wniosek ukaranego.

Okres, po upływie którego kara ulega zatarciu uzależniony jest od rodzaju orzeczonej kary i wynosi od 2 do 5 lat, liczonych od zdarzeń określonych w przepisie art. 101 § 1 pkt 1 p.b. Warunkiem zatarcia kary, oprócz upływu odpowiedniego czasu, jest również niekaralność sprawcy czynu w tym okresie.

Kara, która uległa zatarciu, nie jest brana pod uwagę w przypadku orzekania przez sąd dyscyplinarny o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w stosunku do tej samej osoby.

Informację o zatarciu kary przesyła się do zainteresowanego oraz tych samych jednostek, do których została wysłana decyzja o nałożeniu kary.

Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych prowadzonym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Krok: złożenie wniosku

Uprawnioną, a zarazem zainteresowaną w złożeniu wniosku o zatarcie kary, jest osoba ukarana jedną z kar z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Pisemny wniosek o zatarcie kary składa się do organu, który orzekał w pierwszej instancji o odpowiedzialności zawodowej. Organem tym będzie albo okręgowy sąd dyscyplinarny (co do zasady), albo Krajowy Sąd Dyscyplinarny (organ właściwy do orzekania w pierwszej instancji spraw członków organów Krajowej Izby i okręgowych izb).

Krok: otrzymanie wniosku

Wpływ wniosku powoduje wszczęcie postępowania. Stroną tego postępowania jest jedynie ukarany. Nie został przewidziany udział w postępowaniu ani rzecznika odpowiedzialności zawodowej (sprawującego funkcje oskarżyciela w sprawach zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa), ani organu nadzoru budowlanego (uprawnionego - oprócz rzecznika odpowiedzialności zawodowej - do złożenia wniosku u ukaranie).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację