Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zaskarżanie orzeczeń sądu w przedmiocie kosztów procesu

Zaskarżanie orzeczeń sądu w przedmiocie kosztów procesu

Zaskarżanie orzeczeń sądu w przedmiocie kosztów procesu

Omawiany przepis określa sposób zaskarżania orzeczeń w przedmiocie kosztów procesu.

Krok: orzeczenie o kosztach procesu

W orzeczeniu kończącym postępowanie sąd rozstrzyga kto i w jakim zakresie poniesie koszty procesu. Sąd jest zobligowany do rozstrzygnięcia o kosztach procesu, a orzeczenie to powinno zapaść niezależnie od tego jakim wynikiem kończy się postępowanie karne (umorzenie, skazanie, uniewinnienie).

Jeżeli sąd nie rozstrzygnął o kosztach procesu w orzeczeniu kończącym postępowanie lub zachodzi konieczność dodatkowego ustalenia ich wysokości (sąd określi kto ponosi koszty procesu, ale nie określa w jakim zakresie lub nie uwzględnia części poniesionych wydatków itp.), albo konieczność orzeczenia o kosztach postępowania wykonawczego, sąd właściwy do rozpoznania sprawy (sąd pierwszej instancji lub sąd odwoławczy) wydaje postanowienie w tym przedmiocie (szerzej zobacz Orzekanie w przedmiocie kosztów procesu).

Krok: powzięcie informacji o rozstrzygnięciu w przedmiocie kosztów

Strona dowiaduje się o rozstrzygnięciu sądu w przedmiocie kosztów podczas publikacji (ogłoszenia) wyroku. W przypadku, gdy sąd wydaje uzupełniające postanowienie w przedmiocie kosztów procesu (art. 626 § 2 k.p.k.) lub inne postanowienie kończące postępowanie karne, które zawiera rozstrzygnięcie o kosztach, orzeczenie to jest ogłaszane w obecności stron, a jeżeli strona nie była obecna przy ogłoszeniu postanowienia, doręcza się je za pośrednictwem poczty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację