Krywan Tomasz, Zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy jako płatnik VAT z tytułu WNT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 28 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy jako płatnik VAT z tytułu WNT

Zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy jako płatnik VAT z tytułu WNT

Zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy jako płatnik VAT z tytułu WNT

Procedura pozwala ustalić, czy zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy jako płatnik VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy jako płatnik VAT z tytułu WNT podatnik podatnik czy zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 48 ust. 9 lub 59 ust. 8 u.p.a.? zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy jest płatnikiem VAT z tytułu WNT zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy nie jest płatnikiem VAT z tytułu WNT dochodzi do WNT czy przedmiotem WNT są towary wymienione w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u.? czy towary są nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu u.p.a. przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy? czy towary są wprowadzane do składu podatkowego? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: dochodzi do WNT

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., płatnikami VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów mogą być zarejestrowani odbiorcy (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.) - dalej u.p.a., zob. art. 2 pkt 35 u.p.t.u.) lub podmioty prowadzące skład podatkowy (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 u.p.a., zob. art. 2 pkt 36 u.p.t.u.).

Krok: czy przedmiotem WNT są towary wymienione w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u.?

Od 1 września 2019 r. zarejestrowani odbiorcy lub podmioty prowadzące skład podatkowy mogą być płatnikami VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów tylko, jeżeli przedmiotem nabycia są towuk.a15zary wymienione w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u., tj.

1) benzyny lotnicze (CN 2710 12 31);

2) benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 50, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

3) gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

4) olej napędowy (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

5) olej opałowy (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38, CN 2710 20 90);

6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

8) pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 16, CN 2710 20 19);

9) paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 ze zm.), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;

10) biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2022 r. poz. 403);

11) pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 u.p.a., wymienione w załączniku nr 1 do u.p.a.y, bez względu na kod CN.